Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató

Tisztelettel kérlek, hogy figyelmesen olvasd el ezt az adatvédelmi szabályzatot és felhasználási feltételeket, melyben az areamedia.hu tájékoztatja a honlapjára látogatókat, a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről, továbbá azokról a feltételekről, amelynek betartása mellett használható a webhely.

1. Az adatkezelő megnevezése

AreaMedia by Zoltan Hanzli

Az adatkezelő megnevezése, azonosítása,
belső adatvédelemért felelős személy elérhetőségei:

Adatkezelő neve: Hanzli Zoltán e.v.
Adatkezelő címe: 8060 Mór, Vértes utca 25.

Adatkezelő elérhetőségei:
Telefon: +36(20)324-28-62
E-mail: hello(kukac)areamedia.hu

2. Az adatkezelés irányelvei

AreaMedia by Zoltan Hanzli

Az adatkezelés irányelvei és általános szabályai, adatkezelési műveletek:

Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2021. január 01. napjától visszavonásig tart. Jelen szabályzat irányelvei megegyeznek a 2011. évi CXII. Infotv. 3. §-ban foglaltakkal.

Ez alapján:
- érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
- személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
- hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez;
- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
- adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
- adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
- adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
- adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.
- adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés. A Hanzli Zoltán e.v. adatvédelmi rendszerének felügyeletét Hanzli Zoltán e.v. látja el.

A Hanzli Zoltán e.v. areamedia.hu direkt marketing tevékenységet (pl. hírlevelek küldése) nem végez. A Hanzli Zoltán e.v. az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját és az adatkezelés jogalapját. A Hanzli Zoltán e.v. személyes adatot csak meghatározott célból, joggyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok haladéktalanul törlésre kerülnek. A Hanzli Zoltán e.v.-nél adatkezelést végző alkalmazott(ak) és a Hanzli Zoltán e.v. megbízásából az adatkezelésben résztvevő(k), annak valamely műveletét végző szervezet(ek) alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként tekinteni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személy(ek) kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni.

Ha a szabályzat hatálya alatt álló érintett tudomást szerez arról, hogy a Hanzli Zoltán e.v. által kezelt személyes adata hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adatrögzítésért felelős, jelen szabályzatban megnevezett munkatárs(ak)nál kezdeményezni. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének. Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség, a Hanzli Zoltán e.v. által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása, továbbadása szigorúan tilos! A Hanzli Zoltán e.v. megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személy(ek)re, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet(ek)re vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket minden esetben az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződés tartalmazza. A Hanzli Zoltán e.v. munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne nézhessenek bele a személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy azok jogosulatlan személy részére ne is legyenek hozzáférhetők, megismerhetők, megváltoztathatók vagy megsemmisíthetők

3. A tájékoztatáshoz való jog

AreaMedia by Zoltan Hanzli

A tájékoztatáshoz való jog, az érintettek tájékoztatása az adatkezelésről:
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével törlését írásban, a hello(kukac)areamedia.hu e-mail címen.

3.1. A tájékoztatáshoz való jog
Az érintett kérelmére Hanzli Zoltán e.v. tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó(k) által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó(k) nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Hanzli Zoltán e.v. az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére a benyújtástól számított legkésőbb 15, tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 napon belül írásban, közérthető formában választ ad. A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján meg nem tagadható. A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést Hanzli Zoltán e.v. csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számíthat fel. Hanzli Zoltán e.v. kérelmet csak az Infotv. 9. § (1)-ében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2)-ében meghatározott tájékoztatással, szintén írásban kerül sor. A valóságnak nem megfelelő adatot az adatkezelő, amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak helyesbíti, és az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

3.2. A tiltakozás joga
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
- ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelő(k)re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő(k), adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
- továbbá a törvényben meghatározott egyéb eset(ek)ben.

Hanzli Zoltán e.v. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, majd annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás megalapozott, Hanzli Zoltán e.v. az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik szintén kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett a tiltakozás tárgyában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy a határidő betartását Hanzli Zoltán e.v. elmulasztja, az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül belül az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat. Amennyiben a benyújtott tiltakozás indokolt, az adatkezelő az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

3.3. Személyes adatok zárolása
Hanzli Zoltán e.v. zárolja a személyes adatot, adatokat, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését korábban kizárta.

3.4. Személyes adatok törlése
Hanzli Zoltán e.v. a személyes adatot törli, ha annak kezelése jogellenes, az érintett a fentiek szerint kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére legfeljebb 30 nap áll Hanzli Zoltán e.v. rendelkezésére. Hanzli Zoltán e.v. a megtett intézkedéseiről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot, adatokat adatkezelés céljára továbbította. Hanzli Zoltán e.v. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat egyaránt megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Hanzli Zoltán e.v. törekszik az üzemeltetés technikai paramétereit mindig gondosan ellenőrizni, ennek ellenére a adódhatnak a kommunikáció során technikai hibák (pl. elveszett üzenet). Az ilyen okból előforduló hibák esetén Hanzli Zoltán e.v. nem vállal felelősséget, az ezekből eredő minden felelősségét kizárja. Ugyanekkor Hanzli Zoltán e.v. kéri az esetlegesen előforduló ilyen hibákat, szolgáltatási hiányosságokat haladéktalanul jelezni a hello(kukac)areamedia.hu e-mail címen vagy a +36(20)324-28-62-es telefonszámon! Hanzli Zoltán e.v. vállalja, hogy minden esetben intézkedik a tudomására jutott hibák lehető legrövidebb időn belül történő kijavításáról és kötelességének teljesítéséről. Az érintett a Hanzli Zoltán e.v. adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat.

4. Megvalósuló adatkezelések

AreaMedia by Zoltan Hanzli

A honlap adatkezelése, kapcsolatfelvétel
Hanzli Zoltán e.v. areamedia.hu honlapján, az oldal látogatottsági adatait elemző szoftver fut. Ez a szoftver az Infotv. rendelkezései szerinti személyes adatot nem kezel, a látogatásokról azonban adatokat rögzít. Hanzli Zoltán e.v. látogatóiról az alábbi, automatikusan keletkező információkat, ún. cookie-kat kapja: a látogató internetprotokollcíme (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai és a használt böngészőprogram megnevezése.

Mivel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság és a nemzetközileg elfogadott gyakorlat alapján az IP-cím akár relatív személyes adattá is válhat, így Hanzli Zoltán e.v. minden, a honlap adatkezelése során tudomására jutott adato(ka)t jelen szabályzat szerinti, személyes adatokat megillető védelemmel kezel. Hanzli Zoltán e.v. a honlapján jelen tájékoztatóval tájékoztatja a látogatókat az adatgyűjtésről, az ezen felül felmerülő kérdésekre az érintett kifejezett kérésére készséggel válaszol.

Hanzli Zoltán e.v. honlapján lehetősége van a látogatónak a Hanzli Zoltán e.v.-vel történő kapcsolatfelvételre is. E-mail küldésével vagy a weboldalon található ún. kapcsolati űrlap kitöltésével a látogató megadhatja a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatait és üzenetet hagyhat. Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja a Hanzli Zoltán e.v. adatkezelési szabályait. Ezt egy jelölőnégyzet bejelölésével teheti meg, különben a honlapon keresztül nem tudja megküldeni az üzenetét. Jelen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) a) és 6. § (6)], miszerint „az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell”.

Az adatkezelés célja:
a honlaplátogatási szokások vizsgálata, a Hanzli Zoltán e.v.-val történő kapcsolatfelvétel megkönnyítése és elősegítése.

A kezelt adatok köre:
a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a látogató által megadott név, e-mail cím, telefonszám, cégnév és az üzenet szövege. Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása. Az adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított legfeljebb egy év, a kapcsolatfelvételi cél megvalósulásáig.

Az adattárolás módja: elektronikus

5. A belső adatvédelemért felelős személy

AreaMedia by Zoltan Hanzli

Adatkezelő neve:
Hanzli Zoltán e.v.

Adatkezelő elérhetőségei:
Telefon: +36(20)324-28-62
E-mail: hello(kukac)areamedia.hu

6. Nem meghatározott kérdések köre

AreaMedia by Zoltan Hanzli

A fent nevezett kérdésekben az Infotv. szabályai és a Hanzli Zoltán e.v. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatai az irányadók.

Copyright © AreaMedia.hu
Impresszum | Adatvédelmi tájékoztató | Aszf