A.SZ.F.

Általános szerződési feltételek

Az AreaMedia által nyújtott informatikai szolgáltatások (többek között: honlapkészítés, webáruház készítés, webfejlesztés, programozás, szoftvertermékek előállítás, marketing tanácsadás, keresőoptimalizálás, webmarketing valamint a felsoroltakhoz közvetve vagy közvetetten kapcsolódó további tevékenységek) igénybe vételével Ön kijelenti, hogy elolvasta, megértette és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el jelen oldalon rögzített megbízási feltételeket, valamint annak minden pontjával egyetért.

I. Projekt definició

Egyéni internetes oldalrendszer elkészítése:

1. Megbízási szerződés:  Megbízó a szerződés aláírásával igazolja, hogy a megbízottal személyesen vagy telefonon folytatott megbeszélés alapján készült, és annak  tartalma teljes mértékben megegyezik a megbízó által kért és elvárt tartalommal. A Megbízott vállalja, hogy a megrendelés teljesítése során a 8 munkaóra keretén belül korlátlan korrekciós lehetőséget biztosít a Megbízó számára  a honlap kialakításakor. Megbízó vállalja, hogy korrekciós konzultációra kiadott verzióval kapcsolatos észrevételeit, igényeit 3 munkanapon belül jelzi Megbízott felé. A korrekciós konzultációk alkalmával a Megbízó a szerződést felmondhatja, ha ezt a számára biztosított maximálisan 3 munkanapon belül jelzi írásban emailben vagy postai úton, azonban ebben az esetben: a  Megbízó és a Megbízott egyértelműen megállapodnak abban, hogy az előleg/zálog (a megbízási díj 33%-a) vissza nem követelhető összeg.

2. Az egyéni internetes oldal design és arculattervezése: A megbízott vállalja, hogy a rendelkezésre álló alapanyag alapján, elkészíti az egyéni internetes oldal arculatát képernyőn megtekinthető formában, és erről rendszeresen egyeztet a megbízóttal, a megbízó elfogadja, hogy amennyiben a  megbízási szerződésben a rögzítettnél (3 módosítás) több személyes változtatást vagy módosítás készítését kéri, a megbízott jogosult az előzetesen rögzített díjazás mértékét növelni. Az újabb vázlatok készítése előtt a megbízó és a megbízott  egyeztetnek a készítendő arculat kivitelezéséről és a díjazásról. A megbízó elfogadja, hogy a végleges arculatterv elfogadása után a megbízó a megbízottat külön munkadíj megfizetése nélkül NEM kötelezheti az arculatterv módosítására, vagy a munka közben a megbízó a megbízott részére átadott új arculati elemek felhasználására. 

3. A Kapcsolattartó személy: Megbízó kijelöli azt a természetes személyt (továbbiakban "kapcsolattartó"), aki a megbízott irányában képviseli a megbízó érdekeit, a megbízottat ellátja  az oldalrendszerhez szükséges információkkal, a megbízó érdekeit szem előtt tartva döntéseket hoz a felmerülő kérdésekben.  A megbízott kiköti, hogy kizárólag a megbízó által kijelölt és a megbízási szerződésben rögzített kapcsolattartó személytől fogad el instrukciókat a munka tárgyára vonatkozóan. A megbízott vállalja, hogy a kapcsolattartó személlyel egyeztet a felmerülő kérdésekben, és őt informálja a munkafolyamatokról. A megbízott kiköti, hogy sem a munkafolyamatok közben, sem pedig az átadás-átvételkor nem fogad el instrukciókat vagy minőségi kifogásokat más személyektől.

II. Teljesítés, fejlesztés, határidők

1. A megbízott kijelenti, hogy a megbízási szerződésben vállalt munkálatok teljesítési határideje: a szerződés aláírástól számított 30 vagy 60 nap. Megbízó elfogadja, hogy a rögzített határidők módosulhatnak, amennyiben az arculattervezési vagy a programozási munkaszakasz ideje alatt, vagy az oldalrendszer elkészülte előtt a megbízási szerződésben rögzített feltételektől eltérő számú egyeztetést,  arculatterv-vázlatot, vagy a megbízólapon rögzítettektől vagy az alapanyagtól eltérő adatokat,  funkciókat, tartalmat kíván az egyéni internetes oldalon elhelyezni. 

2. Megbízó elfogadja, hogy amennyiben a programozási munkaszakasz ideje alatt, vagy az oldalrendszer elkészülte előtt a megbízólaptól vagy az alapanyagtól eltérő adatokat, funkciókat, tartalmat kíván az egyéni internetes oldalon elhelyezni, ennek díjazása nem képezi jelen szerződés tárgyát, ennek a munkának a díjazásáról megbízott és megbízó külön egyeztetnek. 

3. A Megbízó vállalja, hogy a megrendelés teljesítéséhez szükséges tartalmakat (szövegek, fotók, videók) a szerződés megkötésétől számított 5 napon belül a Megbízottnak elküldi e-mailben.

4. Amennyiben a Megbízónak nem sikerült teljesítenie a II./3 pontban lévő 5 napos határidőt, a felek megállapodnak projekt határidejének  meghosszabbításában. Ez az új határidő azonban, a korábbi határidőnél 10 munkanappal több nem lehet.

5. A Megbízó a 3 korrekciós konzultáció után elkészült honlapot köteles átvenni. A Megbízó akkor is köteles átvenni a honlapot, ha nem juttatta el az anyagokat a vállalt határidőre, illetve a konzultációs lehetőségek során 5 napon belül nem jelezte módosítási igényeit illetve felmondási szándékát.

6. Megbízott vállalja, hogy a munkáról folyamatosan tájékoztatást ad a megbízás ideje alatt a Megbízó kérésére.

7.  Megbízó köteles a weboldal elkészítése során Megbízottal kölcsönösen együttműködni, a megbízó megkeresésére, kérdéseire 3 napon belül reagálni, visszajelezni. A 3 munkanapon belül nem visszajelzett, illetve a jóváhagyott fejlesztések elfogadottnak tekintendők Megbízó részéről.
A Megbízó köteles az elkészült weboldalt szerződés szerinti átvenni és a vállalási díjat kifizetni.

8. A weboldalra vonatkozó bármilyen változtatás csak a jelen szerződésben szereplő teljesítési határidő határozott idővel történő meghosszabbításával kerülhet megvalósításra. A projekt definicióban található specifikációtól eltérő megbízói igény elkészítése külön díjazás ellenében történik. A megbízott kijelenti, hogy az weboldal elkészítése során felhasznált forráskódok és egyéb, általa biztosított tartalmi elemek szerzői vagy felhasználási jogával rendelkezik. A Megbízó által küldött, közzétett anyagok, szövegek, képek, melyek a weboldal tartalmát képezik szerzői vagy felhasználási jogáért Megbízó vállalja a felelősséget. A technológiai környezet (pl. új böngésző vagy operációs rendszer)  az átadást követő változásából adódó működési rendellenesség kijavítása nem tartozik jelen szerződés hatálya alá.

III. Megbízási díjak és megfizetésük

1. A Megbízott a szolgáltatások ellenértékét köteles a Megbízott által kiállított számlák ellenében az alábbi táblázatban leírtak szerint megfizetni:

Részlet

Számlák kiállításának időpontjai

Összeg

Fizetési határidő

1. részlet

Szerződéskötéskor

Megbízási díj 33%-a (előleg/zálog)

3 nap

2. részlet

Weboldal átadása előtt

Megbízási díj 67%-a

7 nap

A Megbízó és a Megbízott egyértelműen megállapodnak abban, hogy az előleg/zálog (megbízási díj 33%-a) vissza nem követelhető összeg a projekt meghiúsulása esetén!

A fentiek a Megbízó általi nem teljesítése súlyos szerződésszegésnek minősül.

Fejlesztési díj előleg: A teljes megbízási díj 33%-át  a Megbízó a szerződéskötéstől számított 3 napon belül, mint előleget a Megbízó által kiállított előleg számla alapján készpénz/átutalással rendez. A teljes vállalkozási díjból fennmaradó összeg a Megbízott tárhelyén tesztelési üzemmódban futó változat megtekintését és elfogadását követően, Megbízó teljesítési igazolása alapján kiállított számla alapján, 8 napos fizetési határidővel, átutalással/készpénz fizetéssel kerül rendezésre. A vállalkozási díj teljes kiegyenlítését követően Megbízott a Weboldalt 3 munkanapon belül átköltözteti a Megbízó tárhelyére és ott külön beüzemeli. Megbízó akkor kerül jogszerű birtokba, ha a vállalkozási díj teljes mértékben kiegyenlítésre került.

2. A Megbízott az 1. pontban rögzített feladatok elvégzése után számlázza le a III/1 pontban rögzített részletezéssel a Megbízónak a megbízási díjat. A számlán jelölt esedékesség után be nem folyt összegekre a Megbízott a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét számíthatja fel. A fizetés történhet készpénzben vagy banki átutalással. 

3. A megbízó vállalja, hogy a honlapkészítés munkadíját a megbízóhoz postán vagy személyesen vagy emailben eljuttatott számlák alapján készpénzben kifizeti vagy a megbízott bankszámlájára átutalja, legkésőbb a munka átadásától számított 7 munkanapon belül.  Megbízó tudomásul veszi, hogy a munka és a szolgáltatás ellenértékének késedelmes kifizetése esetén a megbízott jogosult a megbízót 8 napos határidő kitűzésével felszólítani, s annak eredménytelen elteltét követően a megbízott időlegesen vagy véglegesen leállíthatja a szolgáltatást vagy az oldalrendszer internetes megjelenését. 

4. Az Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott az Megbízóval szemben fennálló pénzügyi követelését, az Megbízó külön engedélye nélkül, harmadik félnek bármikor értékesítse. Az Megbízó egyben hozzájárul ahhoz is, hogy a határidőre nem rendezett tartozásainak beszedése érdekében, a Megbízott harmadik fél számára, a tartozások beszedéséhez szükséges, az Megbízóra vonatkozó adatokat átadja és legfeljebb a tartozás kiegyenlítés megtörténtéig a harmadik fél ezeket tárolja. Amennyiben a megbízó a kikötött határidőben nem fizet, úgy a megbízott jogosult számlájának összegét azonnali beszedési megbízással (incasso-val) terhelni.

IV. Átadás-átvétel

1. A weboldal, valamint a jelen szerződés alapján teljesített fejlesztések, specifikációk, alkalmazások, megoldások, valamint annak működtetéséhez szükséges programok, a felhasználáshoz kapcsolódó valamennyi felhasználói jogosultság a jelen szerződés alapján az átadással és a szerződésszerű elszámolással a Megbízóhöz kerül. A Megbízót erre figyelemmel kizárólagos felhasználói jog illeti meg a jelen szerződés tárgya vonatkozásában azzal, hogy a kizárólagosság a megbízottal szemben is megilleti, azaz a megbízott a jelen pont alapján elveszti a weboldalhoz kapcsolódó felhasználáshoz való jogát.

2. A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, amikor a Megbízott az elkészült weboldalt a Megbízónak átadta, illetve ha az átadást követő 3 napon belül Megbízó hibát jelzett, akkor azon a napon, amikor Megbízott jelen szerződésnek megfelelően 10 napon belül azt kijavította. Az átadást követő 3 napon túli, Megbízó által jelzett hibák javítását Megbízott csak külön díjazás ellenében végzi el.

3. A szerződés teljesítése után Megbízottnak megszűnik minden további kötelezettsége a Megbízó felé. Megbízott a Megbízó igénye esetén lehetőséget biztosít számára folyamatos rendszertámogatás nyújtására külön szerződés keretében.

4. A Megbízott hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízási szerződésben leírtak szerint a megbízási díj kifizetése után a Megbízott az oldal forráskódját átadja a Megbízónak. Az oldalrendszer elkészülése után átadás-átvétel történik, melynek keretében a  megbízott részletesen bemutatja az oldalrendszer használatát megbízó megbízottja számára.

5. A megbízott által készített webes alkalmazás kódja a megbízott szellemi terméke, a felhasználásával készült egyedi webes alkalmazás kizárólagos felhasználói joga kerül Megbízóhoz, a keretrendszer és a kiegészítő kódok továbbra is megbízott szellemi tulajdonát képzezi. A Megbízó a weboldalt korlátozás nélkül használhatja és áttelepítheti, fejlesztheti, de nincs joga a weboldal sokszorosítására és annak továbbértékesítésére.

V. Titoktartási kötelezettség

Felek az egymásról szerzett üzleti anyagot – amennyiben nem a nyilvánosság tájékoztatására szolgál – kötelesek a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett „Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról” szóló 1992. évi LXIII. törvény szerint kezelni, melynek. Törvény megszegéséből erdő károkért szintén polgári jogi felelősséggel tartoznak. Megbízott titoktartási kötelezettsége a jelen szerződés megszűnése után is fennáll, azonban az sem a szerződés hatálya alatt, sem a szerződés megszűnése után nem terjed ki a hivatalos szervek részére történő kötelező adatszolgáltatási kötelezettségre.

VI. Adatvédelmi kötelezettségek

E szerződés megkötésével a Felek között bizalmi viszony jön létre. A Felek között lévő, üzleti ügyekre, pénzügyi műveletekre, tulajdonjogra, más lezajló műveletekre, alkalmazottakra, almegbízottkra, dokumentációkra, specifikációkra, számítástechnikai programokra és egyéb hasonló adatokra vonatkozó, bármilyen szóbeli, írásbeli vagy egyéb módon közölt információk bizalmasan kezelendők.

VII. A kommunikáció meghatározása

A felek megállapodnak abban, hogy egymást a bizalomteljes együttműködés keretében kölcsönösen, átfogóan tájékoztatják, és jelen szerződés időtartama alatt egymással kölcsönösen együttműködnek. Az együttműködés keretében a felek között egyeztető és koordinációs megbeszélésekre kerül sor. A Felek kötelesek folyamatosan tájékoztatást adni egymásnak a tapasztalataikról és problémáikról, az együttműködési hiányosságokról és javaslatot tenni az eredmények javítására.

VIII. Garanciális feltételek 

1. A megbízott kötelezi magát, hogy a programozási hibákat az átadást követő 365 napon át térítésmentesen kijavítja.  Programozási hibának minősül minden olyan jelenség, amely az oldalrendszer  rendeltetésszerű használatát akadályozza. Ide értendőek az adatbiztonsággal kapcsolatos hibák is, illetve azok a hibák, amelyek az oldal látványának minőségromlását eredményezik.  A programozási hibák kijavítását a megbízott a bejelentéstől számított 3 munkanapon belül köteles megkezdeni. 

2. A megbízott nem vállal garanciát olyan hibák kijavítására, melyek egy böngészőprogram, vagy az azt működtető számítógép (hardver és/vagy szoftver összetevője)  hibájából erednek.  A megbízott nem vállal garanciát azon hibák kijavítására, melyek az átadás-átvétel után  megjelenő böngészőprogramok és/vagy változataik nem kompatibilis működésükből erednek. 

3. Jogi felelősség a tartalomért:  A megbízó által az oldalrendszeren megjelenített tartalomért (képek, szövegek, hangfájlok) a megbízott nem vállal jogi felelősséget. 

4. Műszaki hibák, üzemeltetési szünet, következményes károk:  A megbízott nem  vállal felelősséget a tárhely szolgáltató szerver számítógépén esetlegesen előforduló műszaki hibák miatt fellépő adatvesztésekért. Ennek előfordulása esetén a megbízó nem léphet fel kártérítési igénnyel a megbízottal szemben.  A megbízott nem vállal felelősséget az üzemeltetési idő kieséséből keletkező károkért.

5.  A megbízó elfogadja, hogy számítógépes megjelenítő eszközök (monitorok, projektorok, nyomtatók) színkezelési technológiája miatt a kiválasztott színek látványa a gyakorlatban eltérhet az egyes eszközökön (beleértve a sajátját is). 

IX. Szavatosság és a felelősség korlátozása

Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége megszegéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis maior) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen körülmények elsősorban: háborús cselekmények, szükséghelyzet, pandémia, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszűntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés.

X. A szerződés felmondása

1. Bármelyik fél azonnali felmondással élhet, ha a másik fél elmulasztja a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit. (rendkívüli felmondás).

2. A jelen szerződés bármely fél részéről, bármely okból történő felmondása, nem mentesíti a Megbízó felet a felmondás időpontjában fennálló fizetési kötelezettségei alól.

XI. Egyéb rendelkezések

1. Megbízó a Szerződés aláírásával hozzájárul, hogy nevét és az általa a Szerződés alapján elkészült honlapot Megbízott felhasználja saját marketing és referencia céljaira.

2. Ha a szerződés bármilyen okból megszűnik, a programok forráskódja továbbra is a  megbízott szerzői jogtulajdonát képezi. 

3. Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK és a szerzői jogi jogszabályok rendelkezései az irányadók.

4. Jelen szerződés határozatlan időre szól.

A Megbízó és a Megbízott egyértelműen megállapodnak abban, hogy az előleg/zálog (megbízási díj 33%-a) vissza nem követelhető összeg a projekt meghiúsulása esetén!

 

Mór, 2022. január 01.

 

 

Copyright © AreaMedia.hu
Impresszum | Adatvédelmi tájékoztató | Aszf